Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Archive for October 2014

ทำไมเราถึงต้องใช้คนเก่งสร้างระบบ?

leave a comment »

System thinking by Geniuses
Operation can run by idiot

if

System think by Idiot
oOperation must run by Geniuses

พี่ฉัตรพูดใน Class ชอบๆ

Written by pawoot

2014/10/23 at 2:34 PM

ความสำเร็จ เริ่มจากการเปลี่ยนความคิด คำพูด และการสื่อสาร

leave a comment »

อยากเห็นความสำเร็จ  ลองเปลี่ยนจากคำพูด และการสื่อสารจาก

“อยากทำ, น่าทำ, น่าสนใจ”

มาเป็น

“ลองทำ, จะทำ, ทำกัน”

มันจะทำให้สิ่งที่คุณคิดและอยากลงมือทำ เป็นผลได้จริงๆ

เริ่มง่ายๆ แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิธีพูด วิธีสื่อสาร อย่าปล่อยให้สิ่งดีๆ เป็นแค่ความคิดดีๆ อีกต่อไป ลงมือทำจริงกันดีกว่า

Written by pawoot

2014/10/23 at 9:07 AM

ความเป็นมาของ “สภาไอซีที”​ อีกหน้านึงของประวัติศาสตร์วงการไอทีไทย

leave a comment »

วันนี้พี่ประวิตร ฉัตตะละดา(Executive Director ของสมาคม ATCI) ส่งความเป็นมาของ “สภาไอซีที” ที่ตอนนี้คนในวงการอุตสาหกรรมไอทีไทย กำลังพยายามปลุกปั้นให้มันออกมาเป็นจริง รุ่นพี่ๆ รุ่นผู้ใหญ่ได้พลักดันกันมากันก่อนหน้านี้ถึง 7 ปีแล้ว  ผมเองเพิ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในปีนี้เอง และไม่ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของความเป็นมา พอพี่เค้าส่งมา ผมเลยขอนำมาเก็บไว้ เพื่อบันทึกไว้เป็นอีกหน้านึงของประวัติศาสตร์วงการไอทีไทยครับ

 

++++++++++++++++++++++++++ สรุปโดยพี่ประวิตร ++++++++++++++++++++++++++

ห้าปีมาแล้ว สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เสนอหลักการและเหตุผลข้างล่างนี้ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาทันกับโลกดิจิตอล โดยให้มีสภาไอซีทีเป็นผู้ช่วย เป็นที่สังเกตุว่าภาคเอกชนโลก ยังเป็นผู้กำหนดอนาคตโลกดิจิตอลเหมือนเดิม แต่ชื่อบริษัทเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น Apple, Samsung, Facebook, Google, Amazon ที่มาแรง วันนี้เราก็ยังไม่มีสภา ด้วยเหตุผลว่าทำไมรัฐต้องช่วยให้มี เพราะคนที่มาขอตั้งสภามีเต็มไปหมดแล้ว จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ มองสภาเป็นเพียงกลุ่มที่ทำประโยชน์ให้สมาชิก ควบคุมจรรยาบรรณ รับรองวิชาชีพ ซึ่งไม่ใช่ความตั้งใจของสมาคม ที่เห็นว่าสภานี้เป็นเรื่องของโลกใหม่ ไม่ใช่เรื่องในบ้านอย่างเดียว และต้องการให้อุตสาหกรรมได้ช่วยรัฐเพื่อรัฐเอง

รัฐมนตรีไอซีทีเพิ่งให้ข่าวว่าต้องเปลี่ยนยี่ห้อกระทรวง จึงอยากเห็นว่ากระทรวงใหม่เปลี่ยนภาษาราชการให้เป็นภาษาดิจิตอลด้วย สภาไอซีทีน่าจะช่วยกระทรวงได้

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เพิ่มบทบาทและความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายโทรคมนาคมถูกเชื่อมโยงกันเป็นเสมือนระบบสาธารณูปโภคของโลก เกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ ที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดน   ธุรกิจ การค้า การสื่อสารต้องใช้เครือข่ายนี้ เพื่อทำงาน และติดต่อกันเป็นประจำ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยเป็นมา

แต่เครือข่ายนี้ก็ยังพัฒนา และเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก ส่งผลกระทบทั้งทางด้านดี และเสีย อย่างต่อเนื่อง   ดังจะเห็นได้ว่า ในขณะที่เทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมทุกประเภทเพิ่มพูนผลผลิต และประสิทธิภาพ หรือ ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ่อยครั้งจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา และต้องการการแก้ไข สาเหตุสำคัญคือข้อมูล และสื่อทุกประเภทในทุกวันนี้ อยู่ในรูปของดิจิตอลมากขึ้น ทำให้เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลาย และ แปลกใหม่ตลอดเวลา   จึงเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการดำเนินธุรกรรม และสื่อความกับสังคมได้อย่างไม่จำกัด   ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจึงเร่งกัน พัฒนาในการ ปรับตัว เพื่อสร้างดุลยภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายสาธารณะ และ กฎหมาย เพื่อให้โลกเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจสังคมที่คุ้นเคยมาแต่ดั้งเดิม ไปสู่สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่สมบูรณ์มากขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีทางดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวและรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติ ให้ทันต่อโลก และ แข่งขันกับนานาชาติได้

แต่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ อยู่ภายใต้อิทธิพลและอำนาจของภาคอุตสาหกรรมเอกชน เพราะภาคเอกชนเป็นผู้นำในการผลิต วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา   ดังนั้นหากรัฐฯ ต้องการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแท้จริง ข้อมูลจากภาคเอกชนจึงเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดทำนโยบายและกำหนดทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีของประเทศได้อย่างคุ้มค่า

จึงสมควรที่จะจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยขึ้น โดยสภาดังกล่าวจะบริหารจัดการโดยภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีหน้าที่หลักในการนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิค นโยบายสาธารณะ แนวโน้มของปัญหา รวมถึงให้คำปรึกษาและหาข้อแก้ไขให้แก่รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติ ในขณะเดียวกัน สภานี้ยังมีหน้าที่ประสานงานกับภาคเอกชนในการผลักดันนโยบายรัฐให้ถูกปฏิบัติเป็นรูปธรรมด้วย

ประวิตร ฉัตตะละดา

 

Written by pawoot

2014/10/21 at 1:02 AM

เทคนิคและกลยุทธ์การแก้ปัญหา (อ่านเมื่อคุณหาทางออกไม่เจอ)

leave a comment »

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม คือมุมมอง (Attitude) ที่ดี คิดบวก (Positive) ตั้งใจ (Attention) และ ทุกอย่างเป็นไปได้ (Possible)

ไม่มีใครสามารถรู้และแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แต่หากเรามั่นใจ ตั้งใจ ไม่คิดจะยอมแพ้ และหยุดคิดหาทางแก้ปํญหา เราจะสามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน

เมื่อใดที่ “ใจคุณคิดว่าปัญหานั้นแก้ไม่ได้ ทำให้ตายยังไงปัญหานั้นก็จะไม่วันแก้ได้อย่างเด็ดขาด”

แต่เมื่อใดก็ตามที่ “คุณไม่ยอมแพ้ และไม่หยุดคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา คุณเชื่อมั้ย แนวทางการแก้ปัญหามันจะโผล่ขึ้นมาให้คุณได้ทดลอง และลองนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง หากวิธีนี้ไม่ได้ ให้ลองวิธีนั้น ลองมันไปเรื่อยๆ หากไม่รู้ ก็ถามคนที่รู้มากกว่า เรามีเพื่อนรอบๆ ตัวเป็นร้อยๆ คน มีคนในเน็ตให้ถามอีกเป็นล้านๆ  คน จงอย่ายอมแพ้ และคิดว่าหมดทางแก้ปัญหาเด็ดขาด”

สิ่งที่ต้องระวัง คือ อย่าเต้นและฟูมฟายไปกับปัญหา ตั้งสติให้ดี อยู่กับปัจจุบัน อย่าเพิ่งไปคิดถึงปัญหามาก (มันคืออดีตหรืออนาคต) เมื่อเรามี “สติ” แลัว “ปัญญา” และวิธีการแก้ปัญหาก็จะเกิด (เรื่องจริงๆ ที่เกิดขึ้นกับผม)

หากคุณคิดแบบนี้ไม่ได้ จงหาคนที่มีความคิดแบบนี้อยู่ในทีมคุณ และอย่าไปปิดกั้นวิธีการหรือ ความคิดเค้า  ปล่อยให้เค้าได้คิดวิธีการแก้ปัญหาออกมาอย่างต่อเนื่อง จงสนับสนุน สนุก และตื่นเต้นไปกับการแก้ปัญหา

ผมมั่นใจว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน.!

จำไว้.!

วิธีการที่ผมบอกมาจะคล้ายๆ กับ “เทคนิคการสร้างโอกาสให้ตัวคุณ” ที่ผมเคยเขียนไว้

ผมรู้ว่าการเขียน หรือพูดเรื่องแบบนี้ อาจจะง่ายกว่าทำจริงเยอะ แต่หากคุณฝึกให้ตัวเองค่อยๆ มีแนวความคิดแบบนี้ ต่อไปความคิดของคุณ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ก็จะค่อยๆ เปลี่ยนไป หากไม่เริ่มต้นจากก้าวที่ 1 แล้วเมื่อไรเราจะเดินไปข้างหน้าได้ล่ะ

ไอ้ตัวผมมันดันกลายเป็นคนที่มีแนวความคิดแบบนี้ด้วยอะสิ ฮ่าๆๆ

Written by pawoot

2014/10/10 at 8:48 AM

“ปลาไม่ตาย ว่ายทวนน้ำ” เผยเคล็ดลับความสำเร็จในการแหวกว่ายทุกวิกฤต ผ่าน “ปลาใหญ่” ทั้ง 10 คน (มีผมด้วยง่ะ)

leave a comment »

เจอชื่อตัวเองในหนังสือเล่มนี้ด้วยอะ…. น่าจะเป็นตอนที่ นสพ.ประชาชาติมาสัมภาษณ์ไว้เมื่อหลายเดือนก่อน แล้วนำมารวมเป็นเล่ม น่าสนใจดีนะ หากมีเวลาเดียวต้องหาซื้อมาอ่าน.!

หนังสือที่รวบรวมแนวคิดดีๆ สร้างความสำเร็จให้ตัวเอง โดยยกตัวอย่างจาก CEO ผู้ฝ่าวิกฤตน้อยใหญ่จนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถึง 10 คน กับหนังสือที่มีชื่อว่า “ปลาไม่ตาย ว่ายทวนน้ำ” โดย ประชาชาติธุรกิจ

iq9dfdd6550694ec06806986e5c9ced4fe

Read the rest of this entry »

Written by pawoot

2014/10/04 at 5:35 AM

%d bloggers like this: