Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

ความเป็นมาของ “สภาไอซีที”​ อีกหน้านึงของประวัติศาสตร์วงการไอทีไทย

leave a comment »

วันนี้พี่ประวิตร ฉัตตะละดา(Executive Director ของสมาคม ATCI) ส่งความเป็นมาของ “สภาไอซีที” ที่ตอนนี้คนในวงการอุตสาหกรรมไอทีไทย กำลังพยายามปลุกปั้นให้มันออกมาเป็นจริง รุ่นพี่ๆ รุ่นผู้ใหญ่ได้พลักดันกันมากันก่อนหน้านี้ถึง 7 ปีแล้ว  ผมเองเพิ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในปีนี้เอง และไม่ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของความเป็นมา พอพี่เค้าส่งมา ผมเลยขอนำมาเก็บไว้ เพื่อบันทึกไว้เป็นอีกหน้านึงของประวัติศาสตร์วงการไอทีไทยครับ

 

++++++++++++++++++++++++++ สรุปโดยพี่ประวิตร ++++++++++++++++++++++++++

ห้าปีมาแล้ว สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เสนอหลักการและเหตุผลข้างล่างนี้ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาทันกับโลกดิจิตอล โดยให้มีสภาไอซีทีเป็นผู้ช่วย เป็นที่สังเกตุว่าภาคเอกชนโลก ยังเป็นผู้กำหนดอนาคตโลกดิจิตอลเหมือนเดิม แต่ชื่อบริษัทเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น Apple, Samsung, Facebook, Google, Amazon ที่มาแรง วันนี้เราก็ยังไม่มีสภา ด้วยเหตุผลว่าทำไมรัฐต้องช่วยให้มี เพราะคนที่มาขอตั้งสภามีเต็มไปหมดแล้ว จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ มองสภาเป็นเพียงกลุ่มที่ทำประโยชน์ให้สมาชิก ควบคุมจรรยาบรรณ รับรองวิชาชีพ ซึ่งไม่ใช่ความตั้งใจของสมาคม ที่เห็นว่าสภานี้เป็นเรื่องของโลกใหม่ ไม่ใช่เรื่องในบ้านอย่างเดียว และต้องการให้อุตสาหกรรมได้ช่วยรัฐเพื่อรัฐเอง

รัฐมนตรีไอซีทีเพิ่งให้ข่าวว่าต้องเปลี่ยนยี่ห้อกระทรวง จึงอยากเห็นว่ากระทรวงใหม่เปลี่ยนภาษาราชการให้เป็นภาษาดิจิตอลด้วย สภาไอซีทีน่าจะช่วยกระทรวงได้

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เพิ่มบทบาทและความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายโทรคมนาคมถูกเชื่อมโยงกันเป็นเสมือนระบบสาธารณูปโภคของโลก เกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ ที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดน   ธุรกิจ การค้า การสื่อสารต้องใช้เครือข่ายนี้ เพื่อทำงาน และติดต่อกันเป็นประจำ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยเป็นมา

แต่เครือข่ายนี้ก็ยังพัฒนา และเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก ส่งผลกระทบทั้งทางด้านดี และเสีย อย่างต่อเนื่อง   ดังจะเห็นได้ว่า ในขณะที่เทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมทุกประเภทเพิ่มพูนผลผลิต และประสิทธิภาพ หรือ ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ่อยครั้งจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา และต้องการการแก้ไข สาเหตุสำคัญคือข้อมูล และสื่อทุกประเภทในทุกวันนี้ อยู่ในรูปของดิจิตอลมากขึ้น ทำให้เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลาย และ แปลกใหม่ตลอดเวลา   จึงเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการดำเนินธุรกรรม และสื่อความกับสังคมได้อย่างไม่จำกัด   ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจึงเร่งกัน พัฒนาในการ ปรับตัว เพื่อสร้างดุลยภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายสาธารณะ และ กฎหมาย เพื่อให้โลกเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจสังคมที่คุ้นเคยมาแต่ดั้งเดิม ไปสู่สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่สมบูรณ์มากขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีทางดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวและรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติ ให้ทันต่อโลก และ แข่งขันกับนานาชาติได้

แต่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ อยู่ภายใต้อิทธิพลและอำนาจของภาคอุตสาหกรรมเอกชน เพราะภาคเอกชนเป็นผู้นำในการผลิต วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา   ดังนั้นหากรัฐฯ ต้องการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแท้จริง ข้อมูลจากภาคเอกชนจึงเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดทำนโยบายและกำหนดทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีของประเทศได้อย่างคุ้มค่า

จึงสมควรที่จะจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยขึ้น โดยสภาดังกล่าวจะบริหารจัดการโดยภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีหน้าที่หลักในการนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิค นโยบายสาธารณะ แนวโน้มของปัญหา รวมถึงให้คำปรึกษาและหาข้อแก้ไขให้แก่รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติ ในขณะเดียวกัน สภานี้ยังมีหน้าที่ประสานงานกับภาคเอกชนในการผลักดันนโยบายรัฐให้ถูกปฏิบัติเป็นรูปธรรมด้วย

ประวิตร ฉัตตะละดา

 

Advertisements

Written by pawoot

2014/10/21 at 1:02 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: