Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Archive for January 2013

ZocialEye ออกสื่อในทีวี กับการเลือกตั้งผู้ว่าปี 2556

leave a comment »

ช่วงอาทิตย์นี้ ZocialEye.com ได้ถูกพูดถึงและสัมภาษณ์ในสื่อทีวีอย่าง ช่อง 3 ช่วงข่าวเศรษฐกิจ และช่อง TNN24 (ตามมาถ่ายถึงที่บ้านในวันอาทิตย์) โดยพูดถึงการนำ ZocialEye ไปใช้วิเคราะห์กับการเลือกตั้งผู้ว่า ราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 นี้ เพราะผู้ว่าหลายๆ คนเริ่มใช้สื่อ Social Media มากขึ้นและระบบ ZocialEye สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านีได้ชัดเจนมากกว่าสื่ออื่นๆ เลยทีเดียว

สัมภาษณ์ที่ช่อง  7 กดดูที่นี่


สัมภาษณ์ที่ช่อง 3


สัมภาษณ์ที่ช่อง TNN

Written by pawoot

2013/01/24 at 11:28 PM

Posted in VDO Content, Zocial inc

Tagged with ,

ประชุมสมาคม E-Commerce ครั้งที่ 1 ปี 2013

with one comment

วันนี้ (17 Jan 2013) มีประชุมสมาคม E-Commerce ครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการแต่งวัน กรรมการเพิ่มเติม และแบ่งหน้าที่การงานออกไปเป็นแต่ฝ่ายๆ เพื่อที่การทำงานจะได้ง่ายมากขึั้น ถือเป็นการ kick off การเริ่มต้นการทำงานของสมาคม E-Commerce ในครั้งแรกของปีนี้ีครับ

ภาพรวมคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ไทย 2013

ภาพรวมคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ไทย 2013

%d bloggers like this: