Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

ประชุมสมาคม E-Commerce ครั้งที่ 1 ปี 2013

with one comment

วันนี้ (17 Jan 2013) มีประชุมสมาคม E-Commerce ครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการแต่งวัน กรรมการเพิ่มเติม และแบ่งหน้าที่การงานออกไปเป็นแต่ฝ่ายๆ เพื่อที่การทำงานจะได้ง่ายมากขึั้น ถือเป็นการ kick off การเริ่มต้นการทำงานของสมาคม E-Commerce ในครั้งแรกของปีนี้ีครับ

ภาพรวมคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ไทย 2013

ภาพรวมคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ไทย 2013

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. มองหาอยู่ตั้งนาน อยู่ข้างหลังสุดเลย 555+

    Like

    Peerapat Chuejeen

    2013/01/31 at 3:24 PM


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: