Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Posts Tagged ‘retail asia world

ไปพูดงาน Retail World Asia ที่สิงค์โปร์

with one comment

ช่วงนี้ผมเดินทางไปเป็นวิทยากร ต่างประเทศบ่อยมาก จนผมว่ามันเยอะเกินไปแล้ว ในช่วงเดือน Mar – Apr 2014 ผมเดินทางไปสิงค์โปร์รวม 6 ครั้งเลยทีเดียว ทั้งประชุมและไปเป็นวิทยากร เอาเว้ย ถือว่าได้ไปแสดงศักยภาพของคนไทย ในเวทีระดับภูมิภาค และเปิดกบาลรับรู้อะไรใหม่ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมครับ

Image

Written by pawoot

2014/04/11 at 11:06 AM

%d bloggers like this: