Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Posts Tagged ‘meeting

ไปประชุมที่ญี่ปุ่น Executive Camp Year 2012

leave a comment »

ผมต้องไปญี่ปุ่นเป็นประจำทุกๆ ปีไปมาตั้งแต่ปี 2009 โดยเป็นการประชุมประจำปีในกลุ่มของ Rakuten ซึ่งจำได้ว่าในปี 2009 มีเพียงประเทศไทย และไต้หวันเท่านั้น ที่เป็นต่างประเทศ (ตอนนั้นเค้าประชุมเป็นภาษาญี่ปุ่นหมด) แต่ผ่านมา 3 ปี ตอนนี้ในกลุ่ม Rakuten มีประเทศใหม่ๆ มากกว่า 14 ประเทศ และเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารขององค์กร ทำให้เราพูดคุยกันได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น กบาลผมเปิดกว้างทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาร่วมเจอ และพบปะเพื่อนใหม่ๆ ต่างประเทศ ดูภาพรวมของพวกเราในปี 2012 ครับ

%d bloggers like this: