Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

About

leave a comment »

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) CEO กลุ่มบริษัท efrastructure Group, กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com, บริษัท Zocial Inc และอีกหลายบริษัท รวมถึงยังเป็น นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, อาจารย์มหาวิทยาลัย ศรีปทุมและหอการค้า, นักเขียนในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, นิตยสาร BrandAge และนิตยสาร SME  จัดรายการวิทยุ FM 106 และยังเป็น วิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นที่ปรึกษากับบริษัทชั้นนำและหน่วยงานรัฐบาลหลายร้อยแห่ง ประสบการณ์เชี่ยวชาญด้าน Internet E-Commerce & E-Marketing และ E-Business มากกว่า 15 ปี จบการศึกษา ปริญญาโทใบแรกจาก ม.อัสสัมชัญ ด้าน Internet & E-Commerce และปริญญาโท ใบที่สองที่ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าน Executive MBA และจบปริญญาตรีจาก ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับฉายา “ไอค่อนวงการอินเทอร์เน็ตไทย”

อ่านทั้งหมด >>

[Read English Version]

Written by pawoot

2007/05/06 at 2:50 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: