Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

ฟาร์มผักในร่มเลี้ยงด้วย LED เกษตรกรรมแห่งอนาคต

leave a comment »

ฟาร์มผักในร่มเลี้ยงด้วย LED เกษตรกรรมแห่งอนาคต

การปลูกพืชตามปกติจำเป็นต้องอาศัยน้ำและแสงแดดในการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ยาก แต่บริษัทผู้ผลิตและจัดหน่ายผลิตผลทางการเกษตรแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นสามารถคิดค้นวิธีควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ด้วยการทำฟาร์มผักในร่ม

image

 

ปัญหาหนึ่งของแวดวงการเกษตรที่นักวิทยาศาสตร์พยายามแก้ปัญหาให้ได้ก็คือ ทำอย่างไรจะสามารถผลิตพืชผักเป็นอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ ในต้นทุนที่ประหยัดที่สุด ใช้พื้นที่น้อยที่สุด ทั้งยังต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย

 

ล่าสุด บริษัทมิราอิ (Mirai Inc.) ของญี่ปุ่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการเกษตรแบบไม่ใช้ดิน หรือที่เรียกกันว่า ไฮโดรโปนิกส์ ได้เปิดตัวฟาร์มผักในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในจังหวัดมิยางิ ทางตะวันออกของประเทศ ซึ่งดัดแปลงจากโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทโซนี (Sony) เดิม โดยมีการติดตั้งหลอดไฟ LED พิเศษ 17,500 ดวง ในพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร ซึ่งมีการแบ่งที่เพาะปลูกเป็นชั้นๆ รวม 16 ชั้น เป็นจำนวนทั้งหมด 18 แปลง

 

การเติบโตของผักในฟาร์มไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับหลอดไฟ LED แทนแสงจากธรรมชาติเท่านั้น ยังต้องมีระบบไฮโดรโปนิกส์ที่คำนวณปริมาณน้ำมาอย่างเหมาะสม ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับฟาร์มกลางแจ้งทั่วไปแล้วจึงพบว่า ฟาร์มของบริษัทมิราอิสามารถผลิตผักกาดได้มากกว่าถึง 2.5 เท่า คิดเป็นประมาณ 10,000 หัวต่อวัน โดยที่ใช้ปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 1 ของฟาร์มทั่วไปเท่านั้น

 

นอกจากนี้ การทำฟาร์มผัก LED ยังมีอัตราความเสียหายของผลผลิตน้อยกว่าการทำฟาร์มธรรมดามาก โดยมีอัตราความเสียหายเพียงร้อยละ 10 ซึ่งหากเทียบกับอัตราความเสียหายของฟาร์มธรรมดาที่ร้อยละ 30 ถึง 50 แล้ว นับว่าคุ้มค่าการลงทุนกว่ามาก

 

ทั้งนี้ หลอดไฟ LED ที่ใช้ในการเกษตรแห่งอนาคตนี้ ไม่ใช่หลอดไฟที่ใช้กันในอุตสาหกรรมทั่วไป แต่เป็นหลอดรุ่นที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ อย่างแรก ต้องบางพอที่จะนำไปติดตั้งระหว่างแปลงผักแต่ละชั้น และอย่างที่สอง ต้องทนต่อสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้น ซึ่งหลอดไฟทั่วไปไม่สามารถทำได้

 

อีกหนึ่งสิ่งที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ต้องการทำฟาร์มในร่มแบบนี้จะละเลยไม่ได้ ก็คือ การควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ให้พอเหมาะ ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งจะยิ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพต่อไป

 

ความสำเร็จของบริษัทมิราอิในครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมการเกษตรยุคใหม่ไปอีกขั้น และยังเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะการขาดแคลนอาหารของโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยบริษัทมิราอิ ร่วมกับบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก หรือ จีอี ผู้ผลิตหลอด LED ที่ใช้ กำลังวางแผนขยายฟาร์มปลูกผักในร่มไปสู่โรงงานผลิตในที่อื่นๆ เช่น ฮ่องกงและรัสเซีย เป็นต้น

http://news.voicetv.co.th/world/111669.html

Written by pawoot

2016/02/22 at 5:54 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: