Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

งดไปงานที่จีน เลือกไปงานวันพ่อของน้องป้อน

leave a comment »

ผมมีนัดไปพูดที่ประเทศจีน งาน China Cross Boarder แต่งานมีวันที่ 3 ธค. 2015 ชนกับงานวีนพ่อที่โรงเรียนของน้องป้อน

ไม่ต้องคิดมากเลยครับ งานส่วนตัวกับวันพ่อของลูก งานลูกสำคัญกว่าอยู่แล้ว ผมเลยยกเลิกงานนั้นเพื่อไปงานวันพ่อของลูกครับ

เสียดายก็เสียดายนะ แต่ลูกมาก่อนงานนะ

image

image

Written by pawoot

2015/11/18 at 8:20 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: